Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання Погода в Украине МамаТато - усе, що ви маєте знати про дітей

Звільнення від ДПА, карантин

НАКАЗ № 36 о-д

від 31.03.2021р.по Братському НВК

Про звільнення від

 проходження державної підсумкової

 атестації учнів,

 які завершують здобуття початкової та

базової загальної середньої освіти,

у 2020/2021навчальному році

 

Відповідно до статті 17 Закону України «Про повну загальну середню освіту», пункту 8 Положення про МОН України, затвердженого постановою КМУ «Про проведення єдиної державної системи цивільного захисту у режимі надзвичайної ситуації» від 25 березня 2020 .№338-р,п.3 розділу І,п.6 розділу 4 Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом МОН України від07.12.2018р.№1369,зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.01.2019р. за № 8-32979, та з метою організованого завершення 2019-2020н.р., 

НАКАЗУЮ:

1.ЗНВР Тищенко А.А. звільнити у 2020-2021н.р. від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової (4кл)та базової (9кл) загальної середньої освіти.

2.Класним керівника 4 та 9класів (Тиха Л.І, Колошва В.О) провести роз’яснювальну роботу з батьками та здобувачами освіти(дистанційно).

3.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор НВК                              З.І.Дубнюк

Ознайомилися:

Тищенко А.А-

Колошва В.О.-

Тиха Л.І.-


УКРАЇНА

Комунальний заклад освіти

Б  Р  А  Т  С  Ь  К  И  Й      Н  В  К

«ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ-ДНЗ»

ПОКРОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ  РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Шкільна, 1-а   с. Братське  Покровського району Дніпропетровської області, 53640 , тел. (05638)  2-56-35,

e-mail: [email protected]  Код ЄДРПОУ 35865019

 

НАКАЗ №33а

від 23.03.2021р     по Братському НВК

Про запровадження

дистанційного  навчання

на період карантину

 

Відповідно до Постанови КМУ від 11.03.2021 №211 «Про запобігання поширенню на території України корона вірусу СОVID-19», наказу МОН від 16.03.2020 №406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню корона вірусу СОVID-19», з метою запобігання  поширенню корона вірусу СОVID-19,

НАКАЗУЮ:

1.Запровадити з 23.03.2021 по 24.04.2021дистанційне навчання для здобувачів освіти (1-11кл).

Відп. ЗНВР Тищенко А.А.

2. Педагогічним працівникам протягом робочого часу, визначеного Правилами внутрішнього розпорядку НВК:

2.1дотримуватися заборони проведення освітніх масових заходів для здобувачів освіти;

2.2 особисто контролювати виконання освітніх програм ЗЗСО,зокрема шляхом організації освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання,що не передбачає відвідування ЗО її здобувачами,та у виняткових випадках шляхом ущільнення графіку освітнього процесу,а також виконання вчителем ЗЗСО іншої роботи (наукової, методичної, організаційно- педагогічної та іншої)-додається.

2.3 запровадження гнучкого(дистанційного) режиму роботи працівників ЗЗСО

2.4. вчителям щоденно цікавитися повідомленнями від адміністрації у  Viber-групі Братського НВК;

2.5 виконання протиепідемічних заходів.

3.Призначити відповідальними за опрацювання кореспонденції ,що надходить з відділу освіти,молоді та спорту,департаменту освіти і науки, МОН та офіційні електронні адреси ЗНВР Тищенко А.А, ЗВР Колошву В.О.

 

4.Завгоспу Кісенку Ю.С.:

4.1 посилити контроль за санітарно-профілактичними заходами та пропускним режимом у приміщення ЗЗСО,ДНЗ. Постійно;

4.2забезпечити належні технічні умови для виконання роботи працівниками структурного підрозділу(школи).

5.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор НВК                       З.І.Дубнюк

Ознайомилися:

Тищенко А.А-

Колошва В.О.-

Кісенко Ю.С.-

ІНФОРМАЦІЯ

про організацію дистанційного навчання

здобувачів освіти на період карантину

Шляхи впровадження дистанційного

навчання

примітки

 Viber-групи  1-11кл.

 

 

Платформа для дистанційного  навчання ClassDojo

 

 

Google-презентації.

 

 

https://www.youtube.com  відео уроки

 

WebPen.com.ua(онлайн-курси з основних предметів)  5-11класи

 

 

EdTed та edpuzzle.com( готові відео та можливість накладання   запитаннь, відео- чи аудіокоментарів)

 

Телеканал 34 та Рада відео уроки за розкладом(здобувачів освіти інформовано) щоденно за посиланням  https://bit.ly/2IUzyVs

 

https://www.facebook.com/vozole/

 

 

 

Вправи з української мови. Підготовка до ЗНО

learningapps.org › 

 

 

 

 

 

Наказ по Братському НВК  №33а  о-д від 23.03.2021р. «Про організацію дистанційного навчання»


Наказ №32о-д від 12.03.2021 по Братському НВК

Про затвердження  

протиепiдемiчних заходiв

У зв'язку з загостреннJIм епiдемiчноi ситуацii; пов'язаноi з поширеннJlм у cвiтi захворювzlння, викJIиканого новим типом KopoнaBipycy (20l9-nCoV), з метою запобiгання виникненпя i поширеншI KopoнaBipycy на територii .Щнiпропетровськоi областi, на виконання Нацiонального плану протиепiдемiчних зilходiв щодо запобiгання занесенню i поширенню на територii УкраiЪи гостоi респiраторноi хвороби, спричиненоi KopoHaBipycoM 20l9-пСоV, на 2020 piK, затвердженого розпорядженням Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 0З.02.2020 року N9 93-р, Закону УкраiЪи вiд 24.02.1994 Ns 4004-ХII кПро забезпечення санiтарного та епiдемiчного благопоrýлчя населеннJt>, Закону УкраiЪи вiд 06.04.2000 Ns 1645-Ш , Санiтарного регламонту дlя дошкiльних навчаJIьних закладiв, за,],вердженого нак:азоNt МОЗУ вiд 24.0з.2016 лЪ 2з4,

НАКАЗУЮ:

1 . Посилити Контроль за дотриманням санiтарно-гiгiенiчного, протиепiдемiчного

та дезiнфекцiйного режимiв у заю,Iад€lх.

2. ПрийоМ дiтей дО виховних, навчальних, оздоровчих та iнших дитячих зас,rадiв

проводитИ за HMBHocTi вiдповiдноi довiдкИ закJIадУ охоронИ здоров'я, в якому

дитина перебувас пiд медичним нiглядом. Довiдка видаеться на пiдставi даних медичногО оглядУ дитини, якщо вiдсутнi медичнi протипоказання для iT

перебуваннЯ у цьомУ зак.падi, а такоЖ якщо iй проведено профiлактичнi

щепленнЯ згiдно З календарем Щеплень i вона не перебувала в контактiЪ хворими

на iнфекцiйнi хвороби або бактерiоносiями.

3. ВестИ постiйне спостереження за станом здоров'я дiтей, а в разi виявлення

хворогО на iнфекцiйнУ хворобУ - вжити заходiв дtя його iзоляцii вiд здорових

дiтей та негайно повiдомити про цей випадок вiдповiдний .

З метою попередження виникнення i поширення iнфекцiйних хвороб медичний персонал забезпечус протиепiдемiчнi зirходи: проведення

профiлактичних щеплень дiтям за iнформованою згодою одного iз батькiв

дитини або iншого законного iT представника ранн€ вияыlення та iзоляцiю

хворих, контроль за виконанням карантинних заходiв, спостереження за дiтьми,що булИ у KoHTaKTi з iнфекцiйними хворими, проведеrrlfi профiлактичноi та поточноТ дезiнфекцii, iнформуваннЯ структурних пiдроздiлiв охорони здоров'я.

4. Забезпечити тримiсячний запас дезiнфекцiйних та мийних засобiв, дозволених для викорисТання У дитячих закладах. Bci засоби, що використовуються в  закладi, повиннi мати документи, якi пiдтверджують ix походження, якiсть та  безпечнiсть, зберiгатись у_примirценнях (господарчих шафах), недосяжних для дiтей. Використання дезiнфекцiйних засобiв повинно Ьути суворо згiдно  iнструкцii7методичних вказiвок/реглаrvенту з використання.

5. ЗабезпечиТи систематичне проведення поточних дезiнфекцiЙних заходiв – по  декiлька разiв на день в залежностi вiд епiдемiчноТ ситуацii.

6. Забезпечити здiйснення дезiнсекцiйних та дератизацiйних заходiв з метою

недопущення розмноження гризунiв i комах у примiщеннях i на земельних

дiлянках навчalл ьних та iнтернатних зак.падi в.

7. Забезпечити проведення лезiнфекцii м'якого iнвентарю: постiльнi речi слiл

пiллати сухому хiмiчному чищенню або обробцi у лезiнфекцiйнiй KaMepi.

2

8. Забезпечити закJIад умовами для дотримання особистоi гiгiени дiтьми та

персоналом: справнiсть санiтарно-технiчних приладiв та безперебiйну подачу

холодноi i гарячоТ води до умивzlльникiв; справнiсть електрорушникiв,

забезпечити достатню кiлькiстю мила для рук, паперових рушникiв, серветок

тощо.

9. У Bcix примiщеннях дитячого зжладу щоденно проводити вологе прибирання  з використанням мийних i дезiнфекцiйних засобiв, за вiдсутностi дiтей, при вiдкритих вікнax, кватирках та фрамугах зilлежно вiд пори року. Щоденному вологому прибиранню пiдлягають пiдлоги, пiдвiконня, меблi, класнi дошки, двернi ручки, санiтарно-технiчне обладнання тощо. Iнвeнтap для прибирання повинен бути окремим для пiдлоги та для iнших поверхонь, вiдповiдно

промаркований та використовуватись за призначенням.

,Щля прибирання примiщень використовувати спецiа.пьний одяг, для

прибирання ryалетiв використовувати окремий спецодяг з вiдповiдним

мapкуванням за призначенням.

Персонал закJIаду пiсля вiдвiдування туaцету IIовинен обов'язково мити руки, проводити лезiнфекцiю рук препаратами, дозволеними до використання.

l0. .Щотримуватись повiтряно-теплового режиму в примiщеннях дитячого

закладу, забезпечити оптимальний температурний режим, реryлярне кутове та наскрiзне провiтрювання згiдно санiтарних вимог.

l l. У примiщеннях дошкiльних навчЕtльних закладiв та примiщеннях медичного  призначення забезпечити дезiнфекцiю бактерицидними лампами за вiдсутностi  людей вiдповiдно до iнструкцiй.

12. Забезпечити контроль за проведенням обов'язкових попереднiх (ло

прийняття на робоry) та перiодичних профiлактичних медичних оглядiв

працiвникiв у порядку, встановленому чинним законодавством. У випадку

встановлення ознак iнфекцiйного захворювання у працiвникiв навчального

закладу, забезпечити негайне вiдс:торонення зазначених осiб вiд

роботи в порядку, визначеному законодавством.

lЗ. Медичному персонапу забезпечити органiзацiю та контроль за виконанням   санiтарно-гiгiснiчних i протиепiдемiчних заходiв, контроль за органiзацiею та  якiстю харчування, дотримання рацiональног,о режиNry навчально-виховноi  дiяльностi, своечаснiстю проходження медичних оглядiв працiвниками.

14. Забезпечити медичнi примiщенrrя необхiдним обладнанням i лiкарськими

засобами, засобами для знезарaDкення iнструмен:гарiю та рук персоналу.

У медичному кабiнетi повиннi бути набори лiкарських засобiв для

невiдкладноi медичноi допомоги i протиlлоковоТ терапii, стерильний

перев'язувальний матерiал, засоби для обробки пошкоджених дiлянок шкiри. В  аптечнiй шафi, що замикаеться, зберiгаються лiкарськi засоби окремо для

зовнiшнього та внррiшнього застосування, а також дJuI надання невiдкладноi

допомоги (обов'язковим е наявність iнструкцiй з надання невiдкладноi

допомоги).

15. Нагадую, що пiд час функцiонування    навчагIьного   закJладу

заборонясться проведення капiтального ремонту , а також проведення малярних   ремонтних робiт.

1б. Забезпечити контроль за проведенням обов'язкових попереднiх   та перiодичних профiлактичних медичних оглядiв

працiвникiв у порядку, встановлено чинним законодавством. У випадку

встановлення ознак iнфекцiйного захворювання у працiвникiв навчального чи

lнтернатного закJIаду, забезпечити негайне вiдсторонення зЕl:}начених осiб вiд

роботи в порядку, визначеному законодавством.

17. В межаХ повноваженЬ сприятИ медичниМ працiвникам у здiйсненнi заходiв

щодо зЕlхисту населення вiд iнфекцiйних хвороб.

18. Посилити контроль за органiзацiею харчування дiтей та питного режиму, заборонити приймати продукти харчування та бутильовану воду промислового

виготовлення без супроводжувЕlльних документiв, що пiдтверджують ix

походження, якiсть та безпечнiсть.

l9. На територiях зашrадiв не допускати перебування безприryльних тварин.

20. ЗабезпечИти окреме скJIадування та видЕIленЕя твердих побрових вiлходiв та

харчових вiдходiв.

21. Проводити просвiтницькi та роз'яснюва.пьнi :заходи: систематичне гiгiенiчне

навчання та вихованЕя дiтей, iнформувtlння батькiв щодо запобiганню

 

поширенню KopoHaBipycy на територii Украiни.

 

 

 

Лист – попередження

Шановні батьки!

УВАГА! КАРАНТИН!

        Звертаємо Вашу увагу, що з метою запобігання виникнення та поширення захворювання на коронавірус 2019-nCoV  у школі оголошено карантин.   Карантин триватиме три тижні - з 12 березня до 3 квітня 2020 року. Терміни карантину можуть змінитись в залежності від епідеміологічної ситуації в Україні.     

          Рекомендуємо обмежити контакти дітей з іншими дітьми та  місцях

масового відпочинку без необхідності.

 Пам'ятайте, що Ви несете відповідальність за життя і здоров'я Вашої дитини у вихідні дні, позаурочний, канікулярний час та період карантину! 

            

Класний керівник_____________________________________________________

 

Лист – попередження

Шановні батьки!

УВАГА! КАРАНТИН!

        Звертаємо Вашу увагу, що з метою запобігання виникнення та поширення захворювання на коронавірус 2019-nCoV  у школі оголошено карантин.   Карантин триватиме три тижні - з 12 березня до 3 квітня 2020 року. Терміни карантину можуть змінитись в залежності від епідеміологічної ситуації в Україні.     

          Рекомендуємо обмежити контакти дітей з іншими дітьми та  місцях

масового відпочинку без необхідності.

 Пам'ятайте, що Ви несете відповідальність за життя і здоров'я Вашої дитини у вихідні дні, позаурочний, канікулярний час та період карантину! 

 

            

Класний керівник________________________________________________________

 

Лист – попередження

Шановні батьки!

УВАГА! КАРАНТИН!

        Звертаємо Вашу увагу, що з метою запобігання виникнення та поширення захворювання на коронавірус 2019-nCoV  у школі оголошено карантин.   Карантин триватиме три тижні - з 12 березня до 3 квітня 2020 року. Терміни карантину можуть змінитись в залежності від епідеміологічної ситуації в Україні.     

          Рекомендуємо обмежити контакти дітей з іншими дітьми та  місцях

масового відпочинку без необхідності.

 Пам'ятайте, що Ви несете відповідальність за життя і здоров'я Вашої дитини у вихідні дні, позаурочний, канікулярний час та період карантину! 

 

            

Класний керівник_________________________________________________________

 

  Формування здорового способу життя школярів засобами фізичної культури та активного відпочинку

 З досвіду роботи опорної школи культури здоров'я. Дубнюк З.І., директор школи

 uploads/editor/1845/92719/sitepage_45/formuvannya_zdorovogo_sposobu_zhittya_shkolyar_v_zasobami_f_zichno_kulturi_ta_aktivnogo_v_dpochinku.doc

 
  Вправи для збереження психічного здоровёя вчителя

Порадник педагогам

uploads/editor/1845/92719/sitepage_45/vpravi_dlya_zberezhennya_psih_chnogo_zdoroveya_vchitelya.doc

 

 

   Твоє здоров'я в твоїх руках

Тренінг " Твоє здоров'я в твоїх руках"

 

 

  Профорієнтаційна робота в школі

uploads/editor/1845/92719/sitepage_45/profor_ntac_yna_robota_v_shkol_.pdf

 

 

 

  План МО вчителів природничого циклу

uploads/editor/1845/92719/sitepage_45/plan_mo_vchitel_v_prirodnichogo_ciklu.pdf

 

 

 

  План виховної роботи. 7 клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1
2