Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання Погода в Украине МамаТато - усе, що ви маєте знати про дітей

Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 

Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти закладу

Лист МОН України від 30.03.2021 № 1/9-174 щодо оцінювання навчання учнів 3-4 класів НУШ

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 3-4 класів НУШ

Наказ МОН №143 від 04.02.2021

Додаток 1 до наказу №1146 від 16.09.2020

Оцінювання навчальних досягнень учнів 4 класів

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 4 класу 

Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 1 класу (наказ МОН № 924 від 20.08.2018)

Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 2 класу (наказ МОН № 1154 від 27.08.2019)

Рівневе оцінювання результатів навчання учнів 3-4 класів НУШ

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11 класів

ВИДИ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ: ПОТОЧНЕ, ТЕМАТИЧНЕ, СЕМЕСТРОВЕ, РІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТА ДПА (наказ МОН №371 від 05.05.2008 р.)

ключові та предметні компетентності;

наскрізні вміння;

ціннісні ставлення.

ОСНОВНІ ОРІЄНТИРИ ВИХОВАННЯ УЧНІВ 1-11 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

       Оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи здійснюється за 12-бальною шкалою (відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»).

     Відповідно до ступеня оволодіння знаннями і способами діяльності виокремлюються чотири рівні навчальних досягнень учнів: початковий, середній, достатній, високий.

     Оцінювання здійснюється у процесі повсякденного вивчення результатів навчальної роботи учнів, а також за результатами перевірки навчальних досягнень учнів: усної (індивідуальне, групове, фронтальне опитування), письмової (самостійна робота, контрольна робота, тематична контрольна робота, тестування, та ін.).

 

       Оцінювання навчальних досягнень учнів старшої школи здійснюється за 12-бальною системою(шкалою), відповідно до наказу МОН України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».

 


 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ (ВИХОВАНЦІВ) У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (наказ МОНМС від 13.04.2011 р. № 329))

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.04.2011 N 329

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р. за N 566/19304
Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти
Відповідно до статті 34 Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14), постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 N 778 ( 778-2010-п) "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад" та з метою додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, що додаються.
2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.):
2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
2.2. До 01.08.2011 розробити вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) з предметів інваріантної складової навчального плану.
3. Розмістити цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства та на освітньому порталі "Єдине освітнє інформаційне вікно України".
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Б.М.Жебровського.
Міністр Д.В.Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 13.04.2011 N 329
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р. за N 566/19304
КРИТЕРІЇ оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти
1. Ці Критерії визначають загальні підходи до визначення рівня навчальних досягнень учнів (вихованців) (далі - учні) у системі загальної середньої освіти та встановлюють відповідність між вимогами до знань, умінь і навичок учнів та показником оцінки в балах відповідно до рівнів навчальних досягнень.
2. Ці Критерії реалізуються в нормах чотирьох рівнів досягнень: початковий, середній, достатній, високий (додатки 1 та 2).
Перший рівень - початковий. Відповідь учня (учениці) фрагментарна, характеризується початковими уявленнями про предмет вивчення.
Другий рівень - середній. Учень (учениця) відтворює основний навчальний матеріал, виконує завдання за зразком, володіє елементарними вміннями навчальної діяльності.
Третій рівень - достатній. Учень (учениця) знає істотні ознаки понять, явищ, зв'язки між ними, вміє пояснити основні закономірності, а також самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, абстрагуванням, узагальненням тощо), вміє робити висновки, виправляти допущені помилки. Відповідь учня (учениці) правильна, логічна, обґрунтована, хоча у ній бракує власних суджень.
Четвертий рівень - високий. Знання учня (учениці) є глибокими, міцними, системними; учень (учениця) вміє застосовувати їх для виконання творчих завдань, його (її) навчальна діяльність позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особисту позицію.
Кожний наступний рівень вимог вбирає в себе вимоги до попереднього, а також додає нові.
3. За цими Критеріями оцінювання здійснюється у процесі повсякденного вивчення результатів навчальної роботи учнів на уроках і вдома, а також за результатами перевірки навчальних досягнень учнів: усної, зокрема індивідуальне, групове та фронтальне опитування; письмової, зокрема самостійні та контрольні роботи, тестування; графічної, зокрема робота з діаграмами, графіками, схемами, контурними картами; практичної, зокрема виконання різних видів експериментальних досліджень та навчальних проектів, робота з біологічними об'єктами, виготовлення виробів.
При визначенні рівня навчальних досягнень учнів враховуються:
характеристики відповіді: правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність;
якість знань;
сформованість загальнонавчальних та предметних умінь і навичок;
рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо;
вміння виявляти проблеми та розв'язувати їх, формулювати гіпотези;
самостійність оцінних суджень.
4. Обов'язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної складової навчального плану закладу.
У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. У наступних класах оцінювання здійснюється за 12-бальною системою (шкалою) і його результати позначаються цифрами від 1 до 12. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.
У випадку невідповідності рівня навчальних досягнень учня (учениці) цим Критеріям позначається "не атестований".
Особливості оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.
5. Заклад може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів за погодженням з місцевими органами управління освітою. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до цих Критеріїв.
До інших систем оцінювання може відноситися рейтингова система, яка сприяє формуванню ключових компетентностей і створює можливості для:
підвищення мотивації учнів до самонавчання та самооцінювання;
розширення можливості в індивідуальній підготовленості учнів на кожному етапі навчального процесу;
підвищення об'єктивності оцінювання не лише протягом навчального року, а й за весь період навчання;
градації значущості балів, які отримують учні за виконання різних видів робіт (самостійна робота, підсумкова робота, творча робота, олімпіади, виставки, конкурси творчих робіт, науково-дослідні й художні проекти, діяльність в органах учнівського самоврядування, у соціально-корисних проектах тощо).
З метою оцінювання індивідуальних досягнень учнів може бути використаний метод оцінювання портфоліо.
Портфоліо - це накопичувальна система оцінювання, що передбачає формування уміння учнів ставити цілі, планувати і організовувати власну навчальну діяльність; накопичення різних видів робіт, які засвідчують рух в індивідуальному розвитку; активну участь в інтеграції кількісних і якісних оцінок; підвищення ролі самооцінки.
Таке оцінювання передбачає визначення критеріїв для включення учнівських напрацювань до портфоліо; форми подання матеріалу; спланованість оцінного процесу; елементи самооцінки з боку учня тощо.
Впровадження рейтингової системи оцінювання та методу оцінювання - портфоліо здійснюється з урахуванням рекомендацій МОНмолодьспорту.
Директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти О.В.Єресько

Додаток 1 до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти
КРИТЕРІЇ оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДОСЯГНЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  

 


-- |Рівні навчальних|Бали|Загальні вимоги до знань, умінь і навичок | | досягнень | | учнів | |----------------Рівні навчальних|Бали|Загальні вимоги до знань, умінь і навичок |
|    досягнень   |    |                  учнів                   |
|----------------+----+------------------------------------------|
|  I. Початковий |  1 |Учні засвоїли знання у формі окремих      |
|                |    |фактів, елементарних уявлень              |
|                |----+------------------------------------------|
|                |  2 |Учні відтворюють незначну частину         |
|                |    |навчального матеріалу, володіють окремими |
|                |    |видами умінь на рівні копіювання зразка   |
|                |    |виконання певної навчальної дії           |
|                |----+------------------------------------------|
|                |  3 |Учні відтворюють незначну частину         |
|                |    |навчального матеріалу; з допомогою вчителя|
|                |    |виконують елементарні завдання, потребують|
|                |    |детального кількаразового їх пояснення    |
|----------------+----+------------------------------------------|
|  II. Середній  |  4 |Учні відтворюють частину навчального      |
|                |    |матеріалу у формі понять з допомогою      |
|                |    |вчителя, можуть повторити за зразком певну|
|                |    |операцію, дію                             |
|                |----+------------------------------------------|
|                |  5 |Учні відтворюють основний навчальний      |
|                |    |матеріал з допомогою вчителя, здатні з    |
|                |    |помилками й неточностями дати визначення  |
|                |    |понять                                    |
|                |----+------------------------------------------|
|                |  6 |Учні будують відповідь у засвоєній        |
|                |    |послідовності; виконують дії за зразком у |
|                |    |подібній ситуації; самостійно працюють зі |
|                |    |значною допомогою вчителя                 |
|----------------+----+------------------------------------------|
| III. Достатній |  7 |Учні володіють поняттями, відтворюють їх  |
|                |    |зміст, уміють наводити окремі власні      |
|                |    |приклади на підтвердження певних думок,   |
|                |    |частково контролюють власні навчальні дії |
|                |----+------------------------------------------|
|                |  8 |Учні вміють розпізнавати об'єкти, які     |
|                |    |визначаються засвоєними поняттями; під час|
|                |    |відповіді можуть відтворити засвоєний     |
|                |    |зміст в іншій послідовності, не змінюючи  |
|                |    |логічних зв'язків; володіють вміннями на  |
|                |    |рівні застосування способу діяльності за  |
|                |    |аналогією; самостійні роботи виконують з  |
|                |    |незначною допомогою вчителя; відповідають |
|                |    |логічно з окремими неточностями           |
|                |----+------------------------------------------|
|                |  9 |Учні добре володіють вивченим матеріалом, |
|                |    |застосовують знання в стандартних         |
|                |    |ситуаціях, володіють вміннями виконувати  |
|                |    |окремі етапи розв'язання проблеми і       |
|                |    |застосовують їх у співробітництві з       |
|                |    |учителем (частково-пошукова діяльність)   |
|----------------+----+------------------------------------------|
|  IV. Високий   | 10 |Учні володіють системою понять у межах,   |
|                |    |визначених навчальними програмами,        |
|                |    |встановлюють як внутрішньопонятійні, так  |
|                |    |і міжпонятійні зв'язки; вміють            |
|                |    |розпізнавати об'єкти, які охоплюються     |
|                |    |засвоєними поняттями різного рівня        |
|                |    |узагальнення; відповідь аргументують      |
|                |    |новими прикладами                         |
|                |----+------------------------------------------|
|                | 11 |Учні мають гнучкі знання в межах вимог    |
|                |    |навчальних програм, вміють застосовувати  |
|                |    |способи діяльності за аналогією і в нових |
|                |    |ситуаціях                                 |
|                |----+------------------------------------------|
|                | 12 |Учні мають системні, міцні знання в обсязі|
|                |    |та в межах вимог навчальних програм,      |
|                |    |усвідомлено використовують їх у           |
|                |    |стандартних та нестандартних ситуаціях;   |
|                |    |самостійні роботи виконують під           |
|                |    |опосередкованим керівництвом; виконують   |
|                |    |творчі завдання                           |
-----------------------------------------------------------
 
                             КРИТЕРІЇ 
              оцінювання навчальних досягнень учнів 
                     основної й старшої школи 
 
 
------------------------------------------------------------------
|Рівні навчальних|Бали|  Вимоги до знань, умінь і навичок учнів  |
|    досягнень   |    |                                          |
|----------------+----+------------------------------------------|
|  I. Початковий |  1 |Учні розрізняють об'єкти вивчення         |
|                |----+------------------------------------------|
|                |  2 |Учні відтворюють незначну частину         |
|                |    |навчального матеріалу, мають нечіткі      |
|                |    |уявлення про об'єкт вивчення              |
|                |----+------------------------------------------|
|                |  3 |Учні відтворюють частину навчального      |
|                |    |матеріалу; з допомогою вчителя виконують  |
|                |    |елементарні завдання                      |
|----------------+----+------------------------------------------|
|  II. Середній  |  4 |Учні з допомогою вчителя відтворюють      |
|                |    |основний навчальний матеріал, можуть      |
|                |    |повторити за зразком певну операцію, дію  |
|                |----+------------------------------------------|
|                |  5 |Учні відтворюють основний навчальний      |
|                |    |матеріал, здатні з помилками й            |
|                |    |неточностями дати визначення понять,      |
|                |    |сформулювати правило                      |
|                |----+------------------------------------------|
|                |  6 |Учні виявляють знання й розуміння основних|
|                |    |положень навчального матеріалу. Відповіді |
|                |    |їх правильні, але недостатньо осмислені.  |
|                |    |Вміють застосовувати знання при виконанні |
|                |    |завдань за зразком                        |
|----------------+----+------------------------------------------|
| III. Достатній |  7 |Учні правильно відтворюють навчальний     |
|                |    |матеріал, знають основоположні теорії і   |
|                |    |факти, вміють наводити окремі власні      |
|                |    |приклади на підтвердження певних думок,   |
|                |    |частково контролюють власні навчальні дії |
|                |----+------------------------------------------|
|                |  8 |Знання учнів є достатніми. Учні           |
|                |    |застосовують вивчений матеріал у          |
|                |    |стандартних ситуаціях, намагаються        |
|                |    |аналізувати, встановлювати найсуттєвіші   |
|                |    |зв'язки і залежність між явищами, фактами,|
|                |    |робити висновки, загалом контролюють      |
|                |    |власну діяльність. Відповіді їх логічні,  |
|                |    |хоч і мають неточності                    |
|                |----+------------------------------------------|
|                |  9 |Учні добре володіють вивченим матеріалом, |
|                |    |застосовують знання в стандартних         |
|                |    |ситуаціях, уміють аналізувати й           |
|                |    |систематизувати інформацію, використовують|
|                |    |загальновідомі докази із самостійною і    |
|                |    |правильною аргументацією                  |
|----------------+----+------------------------------------------|
|  IV. Високий   | 10 |Учні мають повні, глибокі знання, здатні  |
|                |    |використовувати їх у практичній           |
|                |    |діяльності, робити висновки, узагальнення |
|                |----+------------------------------------------|
|                | 11 |Учні мають гнучкі знання в межах вимог    |
|                |    |навчальних програм, аргументовано         |
|                |    |використовують їх у різних ситуаціях,     |
|                |    |уміють знаходити інформацію та            |
|                |    |аналізувати її, ставити і розв'язувати    |
|                |    |проблеми                                  |
|                |----+------------------------------------------|
|                | 12 |Учні мають системні, міцні знання в обсязі|
|                |    |та в межах вимог навчальних програм,      |
|                |    |усвідомлено використовують їх у           |
|                |    |стандартних та нестандартних ситуаціях.   |
|                |    |Уміють самостійно аналізувати, оцінювати, |
|                |    |узагальнювати опанований матеріал,        |
|                |    |самостійно користуватися джерелами        |
|                |    |інформації, приймати рішення              |
------------------------------------------------------------

ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ 1 КЛАСУ (наказ МОНМС від 20.08.2018 р. № 924)

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.08.2018  № 924

Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 "Про затвердження Державного стандарту початкової освіти" та наказу Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 № 268 "Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень та зразок свідоцтва досягнень учнів першого класу, що додаються.

2. Визнати наказ Міністерства освіти і науки від 19.08.2016 № 1009 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222" у частині орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу таким, що втратив чинність.

3. Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, Інститутам післядипломної педагогічної освіти довести цей наказ до керівників закладів загальної середньої освіти для врахування в роботі.

4. Керівникам закладів загальної середньої освіти забезпечити необхідні умови виконання методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П.К.

Міністр

Л. Гриневич


 

Додаток
до наказу МОН України
20.08.2018  № 924

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу

Оцінювання результатів навчання та особистих досягнень учнів у першому класі має формувальний характер, здійснюється вербально, на суб'єкт-суб'єктних засадах, що передбачає активне залучення учнів до самоконтролю і самооцінювання.

Здійснення формувального оцінювання орієнтує вчителя на спостереження за навчальним поступом кожного учня. Воно розпочинається з перших днів навчання у школі і триває постійно.

Орієнтирами для здійснення формувального оцінювання є вимоги до обов'язкових результатів навчання та компетентностей учнів початкової школи, визначені Державним стандартом початкової освіти до першого циклу навчання (1-2 класи), і очікувані результати, зазначені в освітній програмі. При цьому особливості дитини можуть впливати на темп навчання, внаслідок чого вона може досягати вказаних результатів раніше або пізніше від завершення зазначеного циклу чи рівня.

Вимоги до очікуваних результатів навчання та компетентностей учнів використовуються для:

організації постійного спостереження за динамікою формування певних навчальних дій, що співвідносяться з очікуваними результатами, та особистим розвитком учня;

обговорення навчального поступу з учнями та їхніми батьками або особами, які їх замінюють;

формувального (поточного) та завершального (підсумкового) оцінювання.

Завершальне (підсумкове) оцінювання результатів навчання у першому класі має місце лише в кінці навчального року і проводиться з метою визначення освітніх завдань для реалізації індивідуального підходу до дитини в процесі подальшого навчання. Форми і види перевірок для проведення завершального оцінювання учитель обирає самостійно з урахуванням особливостей учнів класу.

Формувальному оцінюванню підлягає процес навчання учня, зорієнтований на досягнення визначеного очікуваного результату. Метою такого оцінювання є формування у дитини впевненості в собі, в своїх можливостях; відзначення будь-якого успіху; акцентування уваги на сильних сторонах, а не на помилках; діагностування досягнення на кожному з етапів навчання; адаптування освітнього процесу до здатностей дитини; виявлення проблем і вчасне запобігання їх нашаруванню; стимулювання бажання вчитися та прагнути максимально можливих результатів; запобігання побоюванням помилитися.

Формувальне оцінювання має мотивувати і надихати дитину на навчальну діяльність, вияв власних здобутків та сприяти формуванню навичок застосування знань і умінь при виконанні практико-орієнтованих завдань.

Невід'ємним складником оцінювальної діяльності є вироблення в учнів здатності самостійно оцінювати власний прогрес. Для організації самоконтролю можна використовувати різноманітні листки самооцінювання, оформлені у цікавий для дітей спосіб. Здійснення зворотного зв'язку з учнями в процесі оцінювання кожної виконаної роботи має орієнтувати їх на успіх, підтримувати й надихати на саморозвиток і вдосконалення. Таким чином виявляється формувальний характер контролю та оцінювання особистісного розвитку учнів та хід набуття ними навчального досвіду і компетентностей.

Алгоритм діяльності вчителя під час організації формувального оцінювання.

1. Формулювання об'єктивних і зрозумілих для учнів навчальних цілей

Вчитель спільно з учнями розробляє й обговорює цілі уроку (заняття). Ціль має бути вимірною, щоб через оцінювання з'ясувати, на якому рівні вона досягнута.

2. Ознайомлення учнів із критеріями оцінювання

Обговорення з учнями критеріїв оцінювання робить процес оцінювання прозорим і зрозумілим для всіх суб'єктів освітнього процесу, та сприяє позитивному ставленню до самого процесу. Критерії оцінювання для поточного оцінювання мають описувати те, що заявлено в навчальних цілях. Учнів слід ознайомити із ними до початку виконання завдання. Чим конкретніше сформульовані критерії оцінювання, тим зрозумілішою для учнів є діяльність щодо успішного виконання завдання.

3. Забезпечення активної участі учнів у процесі оцінювання

Створення ефективного зворотного зв'язку, який має бути зрозумілим і чітким, доброзичливим та своєчасним. У процесі оцінювання важливо не протиставляти дітей одне одному. Стимулюючим має бути порівняння роботи (відповіді, дії тощо) з тим, як працювала дитина раніше. Доцільно акцентувати увагу лише на позитивній динаміці досягнень дитини. Складнощі у навчанні необхідно обговорювати з учнем індивідуально, аби не створювати ситуацію колективної зневаги до дитини.

Водночас доцільно залучати дітей до взаємооцінювання, при цьому формувати уміння коректно висловлювати думку про результат роботи однокласника, давати поради щодо його покращення. Це активізує навчання, сприяє розвитку критичного мислення, формуванню адекватного ставлення до зауважень, рекомендацій, зміцнює товариськість та відчуття значимості кожного в колективі.

4. Забезпечення можливості й уміння учнів аналізувати власну діяльність (рефлексія)

У процесі навчання першокласників важливе значення має становлення елементів рефлексії, спрямованих на спостереження своїх дій та дій однокласників, осмислення своїх суджень, дій, учинків з огляду на їх відповідність меті діяльності, оскільки початкові навички рефлексії як особистісного новоутворення у повному обсязі мають сформуватися тільки наприкінці молодшого шкільного віку.

Слід зазначити, що здатність до персональної рефлексії у дітей 6-7 років є достатньо обмеженою, але можливості для її розвитку актуалізуються під час роботи в групі. Умовою розвитку рефлексії в цьому віці є включення дитини у взаємодію з наступним (ретроспективним) відтворенням фактичних актів дій та комунікацій в контексті особистісного та спільного значення. Таким чином закладаються основи для самоспостереження і спостереження, які виводяться на рефлексивний рівень у майбутньому. Спонукають до рефлексії запитання: "Що нового дізнався на уроці?", "Що привернуло твою увагу?", "Що нового у спілкуванні?", "Що тебе найбільше схвилювало (що нового в емоціях)?".

5. Корегування спільно з учнями підходів до навчання з урахуванням результатів оцінювання

Формувальне оцінювання дає можливість вчителю, відстежуючи рух дитини до навчальних цілей, здійснити корегування освітнього процесу на ранніх етапах, а учневі - усвідомити відповідальність за своє навчання. Оцінка діяльності учнів має бути позитивною. У випадку невдач або непосильності певної роботи для конкретного учня доцільно запропонувати йому легше завдання, аби оцінити й підтримати зусилля.

Інші компоненти формувального оцінювання такі як: конкретний аналіз допущених учнем помилок і труднощів, що постали перед ним, та конкретні вказівки про те, як покращити досягнутий результат, не є предметом розгляду у першому класі, але стають актуальними на подальших навчальних етапах у початковій школі.

Формувальне оцінювання можна забезпечити використанням портфоліо, основна суть якого полягає в тому, щоб показати все, на що здібні учні. Через твердження "Я знаю", "Я вмію" акцентуються навчальні досягнення учнів, розвивається здатність до самооцінювання, поступово збільшується відповідальність за власне навчання. Кожен учень має власний стиль і темп навчання. Тому важливо усвідомлювати, що оцінювання учня вчителем не повинно стати причиною заниженої самооцінки молодшого школяра, що неминуче позначається на його навчальній мотивації й успішності.

Під час організації навчання взагалі і оцінювання в першому класі зокрема, важливо створювати для учнів ситуацію успіху. Навіть невеличке досягнення надихає дітей. А вчитель, звичайно, завжди може знайти можливість запропонувати таку ситуацію, дати таке завдання, щоб навіть найслабший учень міг вирізнитися з кращого боку; дуже важливо похвалою відмітити навіть ледь помітне просування уперед: "Добре! Твоя буква А зараз набагато краща".

Діти дуже чутливі до оцінювання їх дорослими. Молодші школярі мають характерну особливість сприймати оцінку за виконання якогось завдання як оцінювання себе, а тому негативну оцінку вони розуміють як вияв негативного ставлення до себе з боку вчителя.

Враховуючи цю вікову особливість, а також важливу роль початкової школи як "стартового майданчика" для того, щоб задати індивідуальну траєкторію особистості не тільки у навчальній діяльності, а й в особистісному розвитку, вчителю слід використовувати формувальне оцінювання, яке на етапі першого класу має включати два обов'язкових компоненти:

1) доброзичливе ставлення до учня як до особистості;

2) позитивне ставлення до зусиль учня, спрямованих на розв'язання задачі (навіть якщо ці зусилля не дали позитивного результату).

Облік результатів завершального (підсумкового) оцінювання, що здійснюється з урахуванням динаміки зростання рівня навчальних досягнень учня/учениці, фіксується учителем/учителькою у свідоцтві досягнень.

Свідоцтво досягнень має бути зрозумілим документом для батьків дитини або осіб, які їх замінюють, що дає розгорнуте уявлення про навчальний поступ дитини в школі під час навчального року.

Запропонований зразок свідоцтва досягнень складається з 2 частин: перша частина - характеристика особистих досягнень учнів, заповнюється у жовтні, як проміжний, та у травні як підсумковий звіт, з метою фіксування навчального поступу, у якому оцінюється активність дитини, самостійна робота на уроці, співпраця з іншими учнями тощо.

Друга частина складається з оцінювання предметних компетентностей. Заповнюється тільки у травні.

Для оцінювання учнів пропонується чотирирівнева система: "має значні успіхи", "демонструє помітний прогрес", "досягає результату з допомогою вчителя", "ще потребує уваги і допомоги".

Учителі, які викладають навчальні предмети у початковій школі дають характеристику предметних компетентностей учня за чотирирівневою системою. У першому класі оцінювання має описовий характер як рівня навчання, старанності та соціальної поведінки, так і предметів та освітнього процесу в цілому, але не результату.

При заповненні свідоцтва досягнень пропонуємо відмічати визначення рівня у довільній формі (графічні знаки).

Учитель роздруковує два екземпляри свідоцтва. Батькам або особам, які їх замінюють, видають один екземпляр, другий залишається в закладі освіти і зберігається в особовій справі. За бажанням, батьки можуть залишити свій коментар у свідоцтві, для цього, зустрітись з учителем і написати свої побажання на екземплярі, що зберігається в школі.

Проект зразка свідоцтва досягнень за вибором закладу загальної середньої освіти роздруковується у чорно-білому або кольоровому вигляді, у форматі А4 або у форматі А5. Вчитель, за бажанням, може додавати особисті або навчальні характеристики на свій розсуд.

 

_________________________________
_________________________________
назва закладу освіти

СВІДОЦТВО ДОСЯГНЕНЬ

_______________________________________________________________________
Ім'я та прізвище учня / учениці

_________ навчальний рік

звіт (проміжний) підсумковий

_____ клас

Характеристика особистих досягнень

має значні успіхи

демонструє помітний прогрес

досягає результату з допомогою вчителя

ще потребує уваги і допомоги

Виявляє інтерес до навчання

       

Активно працює на уроці

       

Ставить запитання про нове, незрозуміле

       

Виявляє старанність у навчанні

       

Працює зосереджено

       

Виявляє самостійність у роботі

       

Доброзичливо ставиться до оточуючих

       

Співпрацює з іншими дітьми

       

Вирішує конфлікти мирним шляхом

       

Знаходить успішні шляхи вирішення проблем

       

Дотримується правил поведінки під час уроку, гри, відпочинку

       

Бере відповідальність за свої дії

       

Українська мова, мова корінних народів та національних меншин (мова навчання)

Уважно слухає і розуміє коротке висловлення

       

Вступає в діалог на теми, які викликають зацікавлення

       

Дотримується правил спілкування: привітання, прощання, подяка, прохання, запитання

       

Зрозуміло висловлює власні потреби, відчуття, спостереження

       

Знає всі літери алфавіту, читає вголос доступні тексти (цілими словами і складами) з відповідною інтонацією

       

Розуміє фактичний зміст прочитаних простих коротких текстів

       

Висловлює власне ставлення до прочитаного

       

Виявляє інтерес до читання, відповідає на запитання, про що (про кого) любить читати

       

Називає і розбірливо пише всі рукописні малі й великі літери алфавіту

       

Списує слова і речення з друкованого і рукописного тексту

       

Пише під диктування слова (в яких написання збігається зі звучанням), до 5 речень з 3-4 слів

       

Математика

Додає і віднімає числа у межах 10

       

Лічить об'єкти і записує числа у межах 100

       

Порівнює числа у межах 100

       

Розв'язує прості задачі на знаходження суми, різниці двох чисел

       

Розв'язує прості задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць, різницеве порівняння

       

Орієнтується у просторі, пояснює розташування предметів

       

Визначає геометричні форми предметів

       

Вимірює довжини об'єктів за допомогою підручних засобів, лінійки

       

Я досліджую світ

Цікавиться темами, що вивчаються, виявляє допитливість до навколишнього світу

       

Розповідає про себе, свою сім'ю, місце проживання

       

Дотримується правил поведінки в громадських місцях, на природі

       

Дотримується правил безпеки під час різних видів діяльності

       

Встановлює найпростіші взаємозв'язки в живій і неживій природі

       

Проводить найпростіші спостереження і дослідження у навколишньому світі

       

Технології

Пропонує і втілює власні творчі ідеї

       

Належним чином користується матеріалами та інструментами

       

Планує дії та виготовляє власний виріб

       

Мистецтво

Висловлює своє ставлення до мистецьких творів

       

Охоче бере участь у спільних співах

       

Відтворює прості ритми

       

Втілює власні ідеї в художні образи

       

Створює художні образи різними засобами

       

Фізична культура

Виявляє інтерес до рухових видів діяльності, ігор

       

Дотримується встановлених умов та правил гри

       

Іноземна мова

Розпізнає знайомі слова у супроводі малюнків, наприклад, у книжці з малюнками, де використовується знайома лексика

       

Розуміє просту особисту інформацію (ім'я, вік, місце проживання, країна походження), а також розуміє запитання на цю тему, спрямовані безпосередньо та особисто

       

Продукує короткі фрази про себе, надаючи базову персональну інформацію (ім'я, адреса, родина)

       

Мова вивчення

Проявляє зацікавленість від вивчення мови

       

Бере активну участь в тематичних бесідах

       

Рекомендації вчителя, що стосуються освітнього процесу,
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Пропущених днів ________

Підпис вчителя _________________

Побажання батьків або осіб, які їх замінюють, щодо освітнього процесу
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Підпис батьків або осіб, які їх замінюють _________________________________________

             

 

Директор закладу освіти

_______________________
(підпис, печатка закладу освіти
(за наявності))

______________________
(прізвище та ініціали директра)

 

Директор департаменту

Ю.Г. Кононенко

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.mon.gov.ua}

  


ВИДИ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ: ПОТОЧНЕ, ТЕМАТИЧНЕ, СЕМЕСТРОВЕ,РІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТА ДПА (наказ МОН №371 від 05.05.2008 р.)

ключові та предметні компетентності;

КЛЮЧОВІ ТА ПРЕДКО

1. Спілкування державною (і рідною

у разі відмінності) мовами.Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування.


 

міннмовами.Цння уо     і письмово висловлю     вати  й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення 

2. Спілкування іноземними мовами.

ролі ефективного спілкування.

2. Спілкування іноземними мовами.

Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування.

3. Математична грамотність.

Уміння застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем.

4. Компетентності в природничих науках і технологіях.

Наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.

5. Інформаційно-цифрова компетентність

передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).

6. Уміння навчатися впродовж життя.

Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.

7. Соціальні і громадянські компетентності.

Усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів.

8. Підприємливість.

Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Здатність до підприємницького ризику.

9. Загальнокультурна грамотність.

Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших.

10. Екологічна грамотність і здорове життя.

Уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.

 

 


                                                  НАСКРІЗНІ ВМІННЯ

 

ЧИТАННЯ З РОЗУМІННЯМ;
УМІННЯ ВИСЛОВЛЮВАТИ ВЛАСНУ ДУМКУ УСНО Й ПИСЬМОВО;
КРИТИЧНЕ ТА СИСТЕМНЕ МИСЛЕННЯ;
ЗДАТНІСТЬ ЛОГІЧНО ОБҐРУНТОВУВАТИ ПОЗИЦІЮ;
ТВОРЧІСТЬ;
ІНІЦІАТИВНІСТЬ;
ВМІННЯ КОНСТРУКТИВНО КЕРУВАТИ ЕМОЦІЯМИ;
ВМІННЯ ОЦІНЮВАТИ РИЗИКИ ТА ПРИЙМАТИ РІШЕННЯ;
ВМІННЯ РОЗВ'ЯЗУВАТИ ПРОБЛЕМИ;

здатність співпрацювати з іншими людьми

 


1
2